Dr med. spec. psihijatrije Milan Popović
Psihoterapija i psihijatar

PSIHOTERAPEUT, PSIHIJATAR, PSIHOTERAPIJA

Dr Milan Popović – doktor medicine, psihijatar i psihoterapeut pod supervizijom

Dr Milan Popović završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktor je opšte medicine i psihijatar.

RE&KBT psihoterapeut je pod supervizijom. Poseduje Primarni i Napredni sertifikat RE&KBT psihoterapeuta Instituta Albert Ellis u New York-u i Instituta za kognitivni menadžment u Stutgartu.

Osnivač i Predsednik Asocijacije prirodne i šumske medicine – Forest

Dr Milan Popović – psihijatar i RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom

Šta je REBT (RE&KBT) psihoterapija i kako vam pomaže?

Psihoterapija je rad na svesnosti i bezuslovnom prihvatanju sebe i drugih. Rešavanje emocionalnih i psihičkih problema kroz integrativni pristup i rad sa psihoterapeutom.

Ideja koja me vodi u radu jeste razumevanje klijenata i pacijenata u psihoterapiji i psihijatriji u znatno širem i humanijem okviru od uobičajenog i medicinskog. Posmatram čoveka kao individuu – kao psihičko, fizičko i duhovno biće koje se razlikuje od ostalih. Negujem integrativni, individualni i holistički pristup u lečenju emocionalnih i psihičkih problema kroz psihoterapiju.

U svom radu koristim RE&KBT psihoterapiju i Mindfuless meditaciju uz elemente Shema i telesne psihoterapije.

Racionalna emocionalno bihejvioralna psihoterapija (RE&KBT) je edukativni, direktivni, brz i efikasan oblik psihoterapije, koji vam pomaže da identifikujete iracionalne misli, uverenja i nezdrava osećanja koja dovode do emotivnih blokada, blokada efikasnosti i bolesti. Cilj RE&KBT psihoterapije je da pomogne klijentu da postane srećan u životu kroz identifikaciju iracionalnih misli i nezdravih emocija koje su posledica iracionalnih misli (uverenja). Promena iracionalnih uverenja ciljano dovodi do promene emocija: nezdrave emocije nestaju, a zamenjuju ih zdrave emocije i produktivno ponašanje.

REBT psihoterapija vam može pomoći kod nezdravih emocija poput:

anksioznost, depresija, hipohondrija, tuga, bes, ljutnj, povređenost, krivica, ljubomora, strah, socijalna fobija, panični napadi, odlaganje obaveza, smanjeno samopouzdanje, stid, problemi u partnerskim i intimnim odnosima, ljubavni i seksualni problemi, smanjene motivacije i produktivnosti, problemi u školi, porodici i na poslu. Ovaj pristup se takođe koristi za smanjenje stresa i promene obezvređujućeg ponašanja, kao i odugovlačenja koja ometaju vaš kvalitet života i postizanje vaših ciljeva.

Kako funkcioniše psihoterapija?

Da bi vam pomogao u prevazilaženju teškoća i postizanju životnih ciljeva, psihoterapeut će raditi sa vama na utvrđivanju iracionalnih uverenja i grešaka u mišljenju, kao i krutih obrazaca mišljenja koji vas drže kao taoce. Psihoterapeut će vam pomoći da uvidite koliko su vaše misli iracionalne i kako vam štete.

Kroz razne mentalne vežbe naučićete kako da promenite iracionalne obrasce razmišljanja i zamenite ih zdravijim, korisnim i samoprihvatljivim mislima. REBT koristi različite metode i alate, uključujući pozitivnu vizuelizaciju, izlaganje situaciji, preoblikovanje vašeg razmišljanja i upotrebu knjiga za samopomoć, kao i domaće zadatke za postizanje brže promene uverenja i emocija između sesija.

Kako vam REBT pomaže?

REBT je nastao iz rada psihijatra Alberta Ellisa sredinom 1950-ih kao izvorni oblik kognitivno-bihevioralne terapije. Ellis je verovao da većina ljudi nije svesna da su mnoge njihove misli o sebi iracionalne i da negativno utiču na njihovo ponašanje u važnim odnosima i situacijama. Prema Ellisu, upravo te misli navode ljude na patnju nezdrave emocija i samodestruktivno, sabotirajuće ponašanje.

U isto vreme, ljudi su sposobni da promene svoja iracionalna uverenja, ako su voljni da rade na sebi sa psihoterapeutom. Iako određeni životni događaji mogu doprineti problemima mentalnog zdravlja, terapeuti REBT-a veruju da najveći problem stvara neispravan i iracionalan sistem verovanja svakog pojedinca. Otpuštajući iracionalne i negativne misli i uverenja i zamenjujući ih racionalnim alternativnim uverenjima, lakše ćete prihvatiti sebe i druge i zauzvrat živeti srećniji život.

Baza psihoterapeuta iz Srbije i celog regiona

Psihoterapija i psihijatar Beograd

Pružamo usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radimo uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Zoom platforme. Moj rad je psihoterapijskog i edukativnog karaktera. Poštujem principe čuvanja profesionalne tajne i poverenja.

REKBT je psihoterapijski pravac usmeren na ostvarivanje jasno postavljenih ciljeva klijenta na kojima se radi uz precizno praćenje terapijskih efekata. Rad na problemima odvija se uz direktivan pristup terapeuta, ali i angažovanost klijenta koji pored rada u okviru seanse, na svom problemu radi i kroz domaće zadatke čime se promena ubrzava i učvršćuje. Između terapeuta i klijenta postoji ravnopravan i saradnički odnos.

Osnovni princip promene u REKBT-u podrazumeva rad na promeni svojih nekonstuktivnih uverenja, što za posledicu ima promenu emocija i ponašanja. ABC model predstavlja osnovni radni okvir u REKBT terapiji, tzv. ABC model u kome A predstavlja aktivirajući događaj (situaciju), B –naša uverenja koja su u vezi sa datim aktivirajućim događajem i C – ponašanja i emocije koje doživljavamo u toj situaciji.

Individualna psihoterapija i psihijatar

REBT je kreiran da pomogne ljudima da reše svoje emocionalne probleme i nefunkcionalno ponašanje, kako bi vodili zdraviji, srećniji i uspešniji život. + Pregled psihijatra…

Bračna i partnerska psihoterapija

Bračna terapija jeste psihoterapija namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikati i tenzije…

Koučing

Koučing je proces tokom kojeg se klijent uz pomoć kognitivnih, emotivnih i bihejvioralnih tehnika obučava za postizanje svojih realnih životnih i poslovnih ciljeva.

Majndfulnes meditacija, disanje

Majndfulnes meditacija je naučni, treći talas KBT psihoterapije. Omogućuje klijentu da uz tehnike disanja i uz pomoć psihoterapeuta postigne stanje pune svesnosti i sreće…

REKBT nas uči da događaj sam po sebi ne utiče automatski na naša osećanja i ponašanja, već da ona zavise od načina na koji smo ih mi obradili, tačnije od naših uverenja. Ukoliko su naša uverenja konstruktivna (racionalna) za posledicu ćemo imati konstruktivna, samopomažuća osećanja i ponašanja, dok će posledica nekonstruktivnog razmišljanja (iracionalna uverenja) biti nekonstruktivne i samoosujećujuće emocije i ponašanja.

Kod kojih problema pomaže psihoterapija

Pružamo pomoć u rešavanju sledećih emocionalnih i praktičnih problema

 • bezuslovno prihvatanje sebe i drugih
 • razvijanje sopstvenih potencijala i sticanje uvida o sebi i drugima
 • izgradnja sopstvenog željenog identiteta
 • unapređenje emotivnog života
 • bes, ljutnja, krivica, stid
 • povređenost
 • traumatski događaji, gubici, tugovanje, stres
 • anksioznost, napetost, panični napadi, strahovi, socijalna i druge fobije
 • izolovanost, tuga i depresija
 • hipohondrija
 • poremećaji sna i apetita
 • ljubavni problemi
 • partnerski i bračni problemi, svađe u braku, prevara, strah od ulaska u seksualne odnose, strah od vezivanja
 • seksualni problemi, nimfomanija, frigidnost, pojačana polna želja, nedostatak polne želje, anorgazmija, bolni odnos, strah od seksualnog odnosa, stid
 • nezadovoljstvo sobom i socijalnim odnosima
 • rad na telu i psihosomatskim tegobama
 • unapređenje veština komunikacije
 • motivacija
 • određivanje prioriteta i postavljanje ciljeva
 • neuspesi u školovanju
 • procena i analiza radne i poslovne efikasnosti i unapređenje poslovanja
 • problemi na poslu
 • život u sadašnjem trenutku, postizanje stanja pune svesnosti i sreće

Blog

Pretraga Blog-a i web sajta